Regulamin crowdmade.pl


 

 1. Definicje

 2. Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym https://crowdmade.pl umożliwiający handel produktami powstałymi w wyniku akcji przeprowadzanych w serwisach crowdfundingowych;

 3. Operator - Grupa Wspieram.to sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71–441) przy ul. Cyfrowej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000423546, posiadająca nr NIP: 852-259-78-86, REGON: 321232199;

 4. Użytkownik – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu. Użytkownik może być przedsiębiorcą albo konsumentem, czyli osobą fizyczną korzystającą z Serwisu bez związku z prowadzoną przez nią działalności gospodarczą lub zawodową.

 5. Sprzedawca – Użytkownik wystawiający w Serwisie na sprzedaż produkty, których powstanie udało mu się sfinansować w ramach serwisu crowdfundingowego;

 6. Klient – Użytkownik kupujący lub zmierzający do kupienia od Sprzedającego wystawianych przez niego w Serwisie produktów,

 7. Cennik – cennik usług świadczonych w Serwisie dostępny na stronie internetowej Serwisu, będący integralną częścią Regulaminu,

 8. Dane – dane Użytkownika, w tym o charakterze osobowym przetwarzane w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu,

 9. Regulamin – niniejszy dokument.

 10. Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu jest dobrowolna, aczkolwiek konieczna dla korzystania z Serwisu.

 1. Charakterystyka Serwisu i świadczonych usług

Serwis umożliwia Użytkownikom, którym z sukcesem udało się przeprowadzić kampanię w ramach serwisu crowdfundingowego, tzn. udało się zebrać założoną sumę pieniędzy i sfinansować powstanie określonych produktów, ich sprzedaż innym Użytkownikom Serwisu. Zatem usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu polegają na umożliwieniu Sprzedawcy sprzedaży wytworzonych produktów, natomiast Klientowi na umożliwieniu zakupu tych produktów. Operator nie jest stroną umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym.

 1. Wymagania techniczne

 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa w możliwie najnowszej wersji.

 3. Zasady korzystania z Serwisu

 4. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego.

 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

 6. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania osobom trzecim usług w całości lub w części ani opracowywania podobnych usług do świadczonych przez Operatora jako wzoru lub innych czynności naruszających prawa autorskie oraz inne prawa własności intelektualnej.

 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mających na celu utrudnienie, destabilizację działalności Serwisu lub utrudnienie korzystania z Serwisu innym Użytkownikom.

 8. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie treści bezprawnych, przez które rozumie się w szczególności: treści wulgarne, o charakterze erotycznym, wzbudzające rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujące lub sprzyjające działaniom przestępczym, naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 9. Sprzedawcą w serwisie może być tylko taka osoba, która z sukcesem przeprowadziła kampanię w ramach serwisu crowdfundingowego, tzn. udało się jej zebrać założoną sumę pieniędzy i sfinansować powstanie określonych produktów, co podlega kontroli ze strony Operatora.

 10. Rejestracja i logowanie w Serwisie

 11. W celu założenia konta w Serwisie Użytkownik musi podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Do założenia konta konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

 12. Rejestracja w Serwisie jest możliwa także przy wykorzystaniu swojego konta na Facebooku.

 13. Użytkownik podczas procesu rejestracji oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, a także wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu.

 14. Klient poprzez dokonanie zakupu w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie koniecznym do zrealizowania umowy sprzedaży. W tym zakresie administratorem danych osobowych jest Sprzedawca , nie Operator.

 15. Użytkownik zobowiązany jest podać podczas rejestracji swoje prawdziwe Dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

 16. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego Dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników oraz osób odwiedzających strony Serwisu, także niebędących Użytkownikami.

 17. Logowanie w Serwisie następuje poprzez wpisanie adresu e-mail i hasła podanych w procesie rejestracji albo poprzez podanie adresu e-mail i hasła do Facebooka.

 18. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie Wspieram.to lub Pomagamy.im nie są zobowiązani do zakładania osobnego konta w Serwisie i mogą zalogować się przy użyciu danych logowania do Wspieram.to lub Pomagamy.im. Po pierwszym logowaniu obowiązani są do zaakceptowania Regulaminu Serwisu.

 19. Sprzedawca, który nie posiada konta w serwisie Wspieram.to lub Pomagamy.im, by móc korzystać z Serwisu, musi założyć w nim konto.

 20. Klient, by móc korzystać z Serwisu nie musi posiadać w nim konta. W takim przypadku po dodaniu wybranego produktu do koszyka musi podać swoje dane do wysyłki takie, jak: adres e-mail, imię, nazwisko, ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy, a opcjonalnie także numer telefonu i województwo. Postanowienia ust. 6.1, 6.3 – 6.5 stosuje się odpowiednio.

 21. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 22. Moment rejestracji jest dla Sprzedawcy chwilą zawarcia z Operatorem Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 23. Moment rejestracji bądź, gdy Klient nie rejestruje się w serwisie, moment potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. kliknięcie przycisku „Potwierdź zakup” jest momentem zawarcia z Operatorem Serwisu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 24. Podczas zawierania umowy o świadczenie usług z Serwisem Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o przewidzianym w ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawie do odstąpienia od umowy i wyraża zgodę oraz żąda wykonania usługi przed upływem terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, mając świadomość, że wyrażenie tej zgody oraz złożenie tego żądania skutkuje tym, że nie jest on uprawniony po wykonaniu usługi do odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem Serwisu w trybie wyżej wymienionej ustawy.

 25. Użytkownik może rozwiązać umowę zawartą z Operatorem Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. W tym celu powinien wysłać na adres e-mail Operatora stosowne oświadczenie. Rozwiązanie umowy wiąże się z usunięciem przez Operatora konta Użytkownika w Serwisie.

 26. Zakupy w Serwisie

 27. Produkty sprzedawane w Serwisie są nowe.

 28. Podane ceny produktów są cenami brutto.

 29. W celu dokonania zakupu Klient po wybraniu interesującego go produktu powinien kliknąć przycisk „Kup teraz”, który przeniesie go do formularza składania zamówienia. Nie jest to równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięciu przycisku „Potwierdź zakup”. Następnie Klient zostanie przekierowany do strony płatności.

 30. Płatności w Serwisie obsługiwane są przez PayU.

 31. Poniższe klauzule 8.6-8.13 stanowią proponowane przez Operatora zasady sprzedaży prowadzonej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za te zasady. Jeśli Sprzedawca i Klient chcą współpracować na innych zasadach, mają prawo je między sobą ustalić.

 32. Możliwe sposoby wysyłki i ich ceny określa cennik ustalany indywidualnie przez każdego Sprzedawcę dostępny na jego profilu.

 33. Każdemu Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia. W tym celu Klient powinien wypełnić i podpisać formularz dostępny pod adresem https://crowdmade.pl/formularzodstapienia.pdf i odesłać jego skan na adres e-mail Sprzedawcy bądź oryginał na adres korespondencyjny Sprzedawcy. Od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek odesłania na swój koszt przedmiotu zamówienia na adres Sprzedawcy. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przedmiotu zamówienia Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 34. Dokonując zakupu jako konsument Klient potwierdza, że zapoznał się z zasadami sprzedaży sklepu danego Sprzedawcy oraz z przysługującym mu prawem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość ze Sprzedającym w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu zamówienia.

 35. Klient może zgłosić reklamację przedmiotu zamówienia, który okazał się wadliwy lub który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi w Serwisie, domagając się od Sprzedawcy nieodpłatnej naprawy, wymiany lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy sprzedaży. Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie towaru w ciągu roku od dnia stwierdzenia wady. Termin ten nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od zawarcia umowy ze Sprzedawcą.

 36. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

 37. Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do treści reklamacji.

 38. Klient ponosi koszt odesłania przedmiotu zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca odeśle na swój koszt wolny od wad przedmiot zamówienia do Kupującego.

 39. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Klient otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów (wartość przedmiotu zamówienia, koszt wysyłki do Klienta i koszt odesłania przedmiotu).

 40. Rozliczenia ze Sprzedawcą

 41. Klienci dokonujący zapłaty za zakupione produkty wpłacają pieniądze na konto Operatora funkcjonujące w ramach serwisu PayU.

 42. Sprzedawca ma prawo do nieodpłatnego zlecenia cztery razy w miesiącu wypłaty środków pochodzących ze sprzedaży wystawianych przez niego produktów na swoje konto bankowe. Każde następne zlecenie w miesiącu będzie skutkowało naliczeniem przez Operatora prowizji zgodnie z Cennikiem i jej automatycznym pobraniem ze środków Sprzedawcy zgromadzonych w Serwisie.

 43. Opłaty za korzystanie z Serwisu

 44. Korzystanie z Serwisu przez Klientów jest nieodpłatne.

 45. Korzystanie z Serwisu przez Sprzedawców może wiązać się z koniecznością poniesienia przez nich określonych opłat wyszczególnionych w Cenniku.

 46. W ostatnim dniu miesiąca Sprzedawcy wystawiana jest przez Operatora i przesyłana na adres e-mail Sprzedawcy faktura VAT podsumowująca wysokość prowizji pobranych przez Operatora z tytułu korzystania z Serwisu.

 47. Blokada konta

 48. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z zawartości Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 49. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub w inny sposób godzących w dobra prawnie chronione, Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Serwisie, a w szczególnie rażących przypadkach – bezpowrotnego usunięcia konta Użytkownika, w razie bezskutecznego uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Zablokowanie Konta Użytkownika i zablokowanie Użytkownikowi dostępu do części usług dostępnych w Serwisie może być zgodnie z uznaniem Operatora zastosowane na określony czas lub do czasu jego odwołania.

 50. Usunięcie konta Użytkownika stanowi wypowiedzenie Użytkownikowi umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym. O fakcie zablokowania konta, dostępu do części usług lub usunięcia konta Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 51. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

 52. Operator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.

 53. Operator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 54. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu, pewne funkcje Serwisu mogą być dla niego niedostępne.

 55. Operator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

 56. Operator jest podmiotem udostępniającym Sprzedawcom Serwis w celu prowadzenia przez nich sprzedaży i tym samym nie jest stroną zobowiązań powstałych pomiędzy Sprzedawcami a Klientami.

 57. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dopełnienie przez Sprzedawcę jakichkolwiek ciążących na nim obowiązków informacyjnych względem Klientów, obowiązków podatkowych ani innych o charakterze publicznoprawnym.


 

 1. Postępowanie reklamacyjne

 2. Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres: reklamacje@crowdmade.pl Na ten sam adres Użytkownicy mogą składać reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora.

 3. Reklamacja powinna zawierać:

 4. wskazanie danych Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację;

 5. przedmiot reklamacji;

 6. okoliczności uzasadniające reklamację;

 7. wskazanie żądania.

 8. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od ich otrzymania, jeżeli Użytkownik w sposób jasny i przejrzysty sformułuje zgłoszenie.

 9. W przypadku niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpoznanie reklamacji w powyższym terminie Operator zwróci się do Użytkownika z prośbą o jej uzupełnienie w terminie 7 dni. W razie bezskutecznego wezwania reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

 10. O rozstrzygnięciu w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostaje powiadomiony na aktualny adres e-mail.

 11. Jeżeli Operator nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że uznał reklamację.

 12. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez Użytkownika będącego konsumentem nie zostanie uwzględniona, Operator przekaże Użytkownikowi w odpowiedzi na reklamację oświadczenie o:

 13. zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym, albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, albo o

 14. odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich przed wojewódzkim inspektorem handlowym.

 15. Oświadczenie zostanie przekazane Użytkownikowi w drodze wiadomości e-mail.

 16. W przypadku, o którym mowa w ust. 13.7 pkt 1 powyżej, Operator wraz z oświadczeniem przekaże Użytkownikowi informację o podmiocie uprawnionym do polubownego rozpoznania sporu, którym jest wojewódzki inspektor handlowy w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/).

 17. Jeżeli Operator nie złoży żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 18. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

 19. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do złożenia do wojewódzkiego inspektora handlowego w Szczecinie (http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/) wniosku o polubowne rozstrzygnięcie sporu cywilnoprawnego, w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 20. Zasady postępowania przed wojewódzkim inspektorem handlowym określa ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U z 2016 r. poz. 1823), art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1059) oraz wydane na podstawie powyższych przepisów akty wykonawcze.

 21. Spór o prawa majątkowe wynikający z tytułu świadczonych usług może zostać także rozstrzygnięty przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie

(http://www.wiih.pomorzezachodnie.pl/strona/menu/32_podstawowe_informacje).

 1. Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.


 

 1. Postanowienia końcowe

 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Operatora oraz pod adresem elektronicznym https://crowdmade.pl w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Niezależnie od tego informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na głównej stronie Serwisu.

 4. Zmiany wchodzą w życie z upływem 7 dni od dnia umożliwienia zapoznania się z nimi przez Użytkownika zgodnie z ust. 15.2.

 5. W przypadku braku akceptacji zmian w Regulaminie Użytkownik posiadający Konto uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy poprzez przesłanie właściwego oświadczenia na adres kontakt@crowdmade.pl przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W takim przypadku do chwili wygaśnięcia Umowy stosuje się postanowienia Regulaminu w poprzednim brzmieniu, a Umowa wygasa z dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 7. Ewentualne spory z Użytkownikiem będącym konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, natomiast ewentualne spory z Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Operatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Korzystanie z ogólnodostępnych treści Serwisu Internetowego nie wymaga ujawniania danych osobowych w Serwisie Internetowym.

2. Podanie danych osobowych Użytkownika określonych w formularzu rejestracyjnym, jest niezbędne celem rejestracji w Serwisie Internetowym i uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

3. W przypadku podania danych osobowych zgodnie z ust. 2 powyżej, zastosowanie będą miały postanowienia ust. 4 - 15 niniejszego paragrafu.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu RODO jest Usługodawca. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:

1) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania regulaminu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) umożliwienia zaakceptowania regulaminu, dokonania przez użytkowników wpłat celem dokonania zakupu wybranych produktów, informowania wpłacających o statusie wysyłki (w przypadkach określonych w Regulaminie) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

3) realizacji obowiązków prawnych Usługodawcy (na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO), tj. rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji, analizy i uwzględniania zgłoszeń naruszeń Regulaminu przez Użytkowników;

4) w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na otrzymywanie newsletter - w celu przekazywania informacji marketingowych w ramach newsletter, w tym informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

5) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), np. w celu dochodzenia i egzekwowania roszczeń Usługodawcy, odpowiedzi na zapytania Użytkowników, blokowania dostępu do Serwisu Internetowego w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Usługodawcy, przygotowania propozycji rozwiązań dostępnych w Serwisie Internetowym, wsparcia obsługi Serwisu Internetowego.

5. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmować mogą : 1) nazwisko i imiona Użytkownika; 2) numer konta bankowego, 3) adres zameldowania lub zamieszkania, 4) adres do korespondencji, 5) adres elektroniczny.

6. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania RODO oraz polskiego prawa.

7. Podanie wybranych danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg umowny - brak podania danych lub – w przypadkach gdy jest niezbędna – brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Usług.

8. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, tj. w sposób pozwalający na prognozowanie preferencji Użytkownika. Profilowanie ma na celu umożliwienie optymalnego dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Użytkownika.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO oraz prawo żądania ich usunięcia.

10. W przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika (np. na potrzeby realizowania usługi newsletter), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych (i) w celach marketingu bezpośredniego lub (ii) w szczególnych sytuacjach, jeśli dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

12. W celu uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania, należy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: hello@wspieram.to Usunięcie niektórych danych może utrudnić korzystanie z poszczególnych Usług. Usunięcie danych niezbędnych do korzystania z Usług powoduje zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego.

13. Dane osobowe Zarejestrowanych Użytkowników mogą być przekazywane do Spółki prezentującej Projekt, w którym Użytkownik zadeklarował udział jako Inwestor, wspólników tej Spółki, IPO DK – na potrzeby zawarcia i wykonania Umowy Przedwstępnej i Umowy Przyrzeczonej (podstawę przetwarzania danych przez IPO DK w tym zakresie stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), do Operatora Płatności oraz do Grupa Wspieram.to sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie (podmiotu zapewniającego obsługę techniczną Serwisu Internetowego).

14. Dane Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania Umowy, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń mogących wynikać z Umowy. W przypadku Inwestorów dane przetwarzane będą ponadto przez okres Kampanii oraz okres, w jakim Inwestorzy pozostawać będą wspólnikami lub akcjonariuszami danej Spółki. W przypadku przetwarzania danych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dane przetwarzane będą do momentu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

15. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania przetwarzania danych Użytkownika przez Usługodawcę za naruszające przepisy prawa.

Czego szukasz?

 • Wszystkie
 • Udane
 • Trwające
Pytania? Pisz śmiało!